Voorwaarden en privacyverklaring

Op deze pagina vind je de voorwaarden en de privacyverklaring van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video. Mijn verhaal op film is onderdeel van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video.

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video
Dit zijn de standaard leveringsvoorwaarden van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video. Als Marjolijn van der Veeken voor u een offerte maakt voor een opdracht, dan kunnen we in overleg deze voorwaarden daarin veranderen. U bent de klant en opdrachtgever met wie Marjolijn van der Veeken afspraken maakt over een opdracht.

Kwaliteit
Marjolijn van der Veeken verplicht zich tot het leveren van professioneel werk van uitstekende kwaliteit volgens de afspreken die ze met u maakt.

Concepttekst of conceptvideo en aanpassingen
Als Marjolijn van der Veeken een tekst of video voor u maakt, dan hoort daarbij drie keer een aanpassing in overleg met u. Wilt u de tekst of video vaker dan drie keer laten aanpassen? Dan hoort dat niet bij de oorspronkelijke opdracht. Voor extra aanpassingen krijgt u in overleg een aparte rekening.

Tussentijdse aanpassing van de opdracht
Verandert u de opdracht, nadat u de opdracht heeft bevestigd? Dan is deze aanpassing een extra opdracht. Na overleg hierover krijgt u hiervoor een aparte rekening. Zonder de extra opdracht gelden de oorspronkelijke afspraken.

Offerte en kosten
U betaalt geen kosten voor het eerste kennismakingsgesprek. Als we in of na het eerste gesprek afspraken maken over een opdracht, dan maken we ook afspraken over de kosten. Elke offerte is in principe vrijblijvend en 14 dagen geldig.

Levering en eerste gebruiksrecht
Zolang u niet tevreden bent over de tekst of video en zolang u nog niet alle kosten heeft betaald, blijven alle rechten van de tekst of video bij Marjolijn van der Veeken Tekst & Video.

Vrijwaring
U heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde tekst en video te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Als u akkoord gaat met de tekst en video, aanvaardt u eventuele aansprakelijkheid die daaruit ontstaan. U vrijwaart Marjolijn van der Veeken Tekst & Video van iedere aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
Marjolijn van der Veeken draagt bij levering van teksten en video’s het publicatierecht helemaal over aan u. Marjolijn van der Veeken houdt wel het recht om delen van de tekst of de hele video op haar eigen website te publiceren als promotie van haar eigen werk. Daarbij zet ze een link naar uw website. Als u dit niet wilt, kunt u dit in een e-mail aan Marjolijn van der Veeken doorgeven.

Betaling
De rekening van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video moet u binnen 30 dagen betalen. Betaalt u deze rekening later? Dan betaalt u ook wettelijke rente over het bedrag van de rekening. Deze rente betaalt u als u later betaalt dan twee maanden na de datum op de rekening. Bij grote opdrachten krijgt u één keer per maand een rekening voor het werk dat Marjolijn van der Veeken in die maand voor u heeft uitgevoerd.

Geheimhouding
Marjolijn van der Veeken houdt al uw gegevens geheim waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook als de opdracht beëindigd is. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video.

Geschillen
Bij geschillen proberen we samen tot een redelijke oplossing te komen. Als dit niet lukt, is de rechtbank in het arrondissement van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video de aangewezen rechter.

—————————————————————————————————————–

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video, gevestigd aan Bonkelaar 18 in 3642 CP  Mijdrecht  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video
Bonkelaar 18, 3642 CP  Mijdrecht
Telefoon 06 20 93 63 81
mijnverhaalopfilm.nl
marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl
Marjolijn van der Veeken is de Functionaris Gegevensbescherming van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video. Je kunt haar bereiken via marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Marjolijn van der Veeken Tekst & Video tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • personalia en adresgegevens > 7 jaar > Belastingdienst
 • telefoonnummer > zolang je klant bent
 • e-mailadres > zolang je klant bent of een abonnement hebt op onze nieuwsbrief 
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website > zolang je klant bent of een abonnement hebt op onze nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Marjolijn van der Veeken Tekst & Video gebruikt alleen de volgende cookies:

 1. Analytische cookies: Door deze cookies krijgen we op een anonieme manier inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Doel is om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. Het bekendste programma is Google Analytics.
 2. Social media cookies: Met de shareknoppen op onze website kun je informatie van deze website delen via social media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn. Deze knoppen werken alleen als de social media partij een website-overschrijdenden cookie kan plaatsen. Met het accepteren van deze cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat je als bezoeker van deze website informatie of filmpjes van deze website deelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marjolijn van der Veeken Tekst & Video en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marjolijn van der Veeken Tekst & Video wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marjolijn van der Veeken Tekst & Video neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marjolijn@mijnverhaalopfilm.nl.

Share

Marjolijn van der Veeken Tekst & Video - KvK 69127743 - BTW NL002172500B57